May Measurement Month (MMM17)
Maj Miesiącem Mierzenia
ciśnienia tętniczego krwi w Polsce w 2017 roku (MMM17)
UWAGA !
Wyniki Educator MMM17 są już dostępne!
Badaczom MMM17 dziękujemy za udział i rekrutację pacjentów!

O badaniu MMM17

Dwie organizacje naukowe: International Society of Hypertension (Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego) oraz World Hypertension League (Światowa Liga Nadciśnienia Tętniczego) zamierzają przeprowadzić globalne, przekrojowe badanie o nazwie „MAY MEASUREMENT MONTH 2017 (MMM17)”, w wolnym polskim tłumaczeniu „MAJ MIESIĄCEM MIERZENIA ciśnienia tętniczego w Polsce w 2017 roku (MMM17)”, polegające na pomiarze ciśnienia tętniczego krwi u dorosłych (wiek ≥ 18 lat) osób obojga płci, u których ciśnienie tętnicze nie było mierzone w przeciągu co najmniej roku przed zakwalifikowaniem do niniejszego badania. Kampania MMM17 prowadzona będzie w około 100 krajach świata. Zamiarem organizatorów jest zbadanie 25 mln ludzi (słownie: dwudziestu pięciu milionów). Cel dla Polski jest równie ambitny - od 50 000 do 250 000 osób zbadanych w ciągu miesiąca maja !

PRZESŁANIE MEDYCZNE I SPOŁECZNE

Najważniejszym celem kampanii MMM17 będzie podniesienie świadomości problemu nadciśnienia tętniczego w skali lokalnej, krajowej, regionalnej i globalnej. Podwyższone ciśnienie tętnicze jest najsilniejszym pojedynczym czynnikiem całkowitego ryzyka zgonów oraz ryzyka wystąpienia wielu chorób. Na to całkowite ryzyko składają się głównie wzrost częstości zachorowania na chorobę wieńcową serca (zawały serca), udary mózgu i choroby nerek. Etiologia podwyższonego ciśnienia tętniczego może być w dużym stopniu wyjaśniona zidentyfikowanymi środowiskowymi czynnikami ryzyka, takimi jak: nadwaga i otyłość, nadmierne spożycie alkoholu i soli kuchennej oraz zbyt mała aktywność fizyczna. Dane światowe pokazują, że mniej niż połowa chorych na nadciśnienie tętnicze w ogóle wie o swojej chorobie. Dodatkowo, wśród osób leczonych na nadciśnienie tętnicze, mniej niż jedna trzecia osiąga aktualnie zalecane cele terapeutyczne.

WYMOGI FORMALNE

Badanie MMM17 w Polsce uzyskało pozytywną opinię właściwej Komisji Bioetycznej i będzie prowadzone pod nadzorem Komitetu Sterującego w Polsce oraz Komitetu Naukowego w Polsce, które zostały utworzone przez akademicką grupę naukowców i ekspertów z dziedziny kardiologii, nadciśnienia tętniczego, nefrologii, lipidologii, medycyny rodzinnej, epidemiologii oraz zdrowia publicznego. Patronat nad badaniem MMM17 objęły również Towarzystwa Naukowe: Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (PTNT), Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK), Polskie Towarzystwo Nefrologiczne (PTN), Polskie Towarzystwo Lipidologiczne (PTL) i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (KLRwP). Kampania MMM17 w Polsce będzie wspierana przez Partnerów Badania - firmę CHDE/MICROLIFE, firmę SERVIER, ogólnopolską sieć medyczną MEDICOVER i AKADEMIĘ LABORATORYJNĄ oraz Patrona Medialnego - wydawnictwo MEDYCYNA PRAKTYCZNA.

CEL I PRZEBIEG BADAŃ

Badanie MMM17 dotyczyć będzie osób/pacjentów, u których ciśnienie tętnicze nie było mierzone w przeciągu co najmniej roku przed zakwalifikowaniem do niniejszego badania. Obserwacją zostaną objęte osoby, dobrowolnie zgadzające się zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi oraz częstość akcji serca i udzielić anonimowo odpowiedzi na kilka pytań dotyczących ich podstawowych danych demograficznych oraz sytuacji zdrowotnej. I tak w miesiącu maju 2017 roku zainteresowani udziałem w badaniu MMM17 różni profesjonaliści medyczni (badacze) - w tym lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, ale też studenci medycyny i kierunków związanych ze zdrowiem, zbiorą u chętnych i dobrowolnie zgłaszających się do nich osób/pacjentów dane demograficzne i informacje dotyczące historii chorób układu krążenia oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowego oraz dokonają u nich 3 następujących po sobie pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca. Gromadzone dane będą miały charakter anonimowy, a po zebraniu zostaną przesłane drogą elektroniczną poprzez specjalnie zaprojektowaną aplikację (APP MMM17) do centralnej, światowej bazy danych.

UDZIAŁ I KORZYŚCI DLA PACJENTÓW

Wszystkie zainteresowane osoby będą mogły dokonywać pomiarów ciśnienia tętniczego w około 1 500 oznakowanych plakatami punktach pomiaru ciśnienia w największych aptekach i sklepach medycznych w Polsce, a następnie zgłosić się z wynikami pomiarów do swoich lekarzy prowadzących. Pomiary takie będą również wykonywane w placówkach medycznych przez Badaczy, którzy potwierdzą swój udział w kampanii MMM17. Oprócz oczywistego aspektu poznawczego i naukowego, wiodącymi medycznymi i społecznymi korzyściami badania MMM17 dla pacjentów będą: 1. zwrócenie uwagi na potrzebę zwiększenia przesiewowych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi; 2. rozpoznanie i leczenie nadciśnienia tętniczego u przebadanych osób, u których podwyższone ciśnienie wymaga interwencji zgodnie z aktualnymi wytycznymi; 3. wykorzystanie danych na temat nieleczonego nadciśnienia tętniczego do motywowania władz i osób decyzyjnych w zakresie kształtowania właściwej polityki zdrowotnej.

UDZIAŁ I KORZYŚCI DLA BADACZY

Samo zaangażowanie profesjonalistów medycznych (badaczy) w kampanii MMM17 będzie nieodpłatne i odbywać się będzie na zasadach wolontariatu. Niemniej Organizatorzy badania, w tym Komitet Sterujący w Polsce i Komitet Naukowy w Polsce, wspierające Towarzystwa Naukowe oraz Partnerzy Badania i Patron Medialny wyrażając swoje podziękowanie dla badaczy biorących udział w rekrutacji pacjentów, utworzą specjalną formułę wsparcia edukacyjnego i medycznego (EDUCATOR MMM17), połączoną z rozlosowaniem książek, sprzętu medycznego (wysokiej klasy automatyczne ciśnieniomierze z funkcją monitorowania migotania przedsionków, najwyższej klasy profesjonalne automatyczne ciśnieniomierze z możliwością mierzenia ciśnienia tętniczego na obu ramionach) oraz sponsorowaniem uczestnictwa w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, związanych z nadciśnieniem tętniczym oraz kardiologią (konferencje ISH, PTNT, PTK, PTN, PTL, KLRwP). Warunkiem przystąpienia do badania MMM17 będzie zarejestrowanie się w formie elektronicznej na stronie kampanii MMM17 (www.mmm17.pl). Na portalu tym znajdą się również wszystkie szczegóły dotyczące udziału w badaniu, logistyki całego projektu i opis formuły wsparcia edukacyjnego i medycznego EDUCATOR MMM17.