Spektrofotometria UV-VIS oraz IR

Spektrofotometria jest jedną z technik analitycznych, mierzących transmisję lub odbicie wiązki światła przez próbkę. Najczęściej prowadzi się pomiary w całym zakresie światła widzialnego i w bliskim nadfiolecie (spektrofotometria UV-VIS), czyli długościach fal od 180 do 800 nm. Niektóre spektrofotometry umożliwiają prowadzenie pomiarów w zakresie fal dłuższych – bliskiej podczerwieni aż do 3000 nm. (spektrofotometria IR)

Budowa Spektrofotometru:

  • źródło światła – lampy wodorowe, deuterowe, wolframowe, lub wolframowo – halogenowe dla pomiarów na różnych zakresach długości fal, oraz wysokociśnieniowe ksenonowe lampy łukowe, obejmujące cały zakres UV-VIS
  • monochromator – element rozszczepiający światło, przy pomocy pryzmatu lub siatki dyfrakcyjnej, w celu otrzymania niewielkiego fragmentu widma
  • kuweta pomiarowa – czyli miejsce umieszczenia badanej próbki i wzorca. Kuwety muszą mieć dokładnie określone wymiary, pozwalające na precyzyjne określenie grubości warstwy absorbującej, a także muszą być odporne na działanie substancji chemicznych, będących przedmiotem pomiarów
spektrofotometr
  • detektor – zamienia padające promieniowanie elektromagnetyczne, na dający się zmierzyć sygnał elektryczny. Jako detektory, stosuje się fotokomórki, fotopowielacze i fotodiody
  • układ pomiarowy – sygnał z detektora jest kierowany do układu pomiarowego, np. miernika magnetoelektrycznego – galwanometru. W dzisiejszych urządzeniach stosuje się systemy elektroniczne, skorelowane ze sprzętem komputerowym, w celu analizy i obróbki danych, a także ich zapisu. Profesjonalne spektrofotometry dostępne są na https://danlab.pl/nasze-produkty/badania-wlasciwosci/spektrofotometry-i-spektroskopy/.